Bestuur en commissies

Maak kennis met de leden van ons bestuur en de commissies.

Bestuur

Meral Euser

Voorzitter

 • Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.
 • Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNBSB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.
 • De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden.
 • Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur.
 • Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies.
 • Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies.
 • Laat zich periodiek informeren door de commissies.
 • Officieel woordvoerder van de vereniging.
 • Contactpersoon naar gemeentelijke instanties.
 • Bezoeken KNBSB vergaderingen.
 • In beginsel aanwezig zijn bij thuis(-en uit) wedstrijden 1e teams voor representatie, bij verhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur.
 • In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

Tijdsinvestering: 3 uur tot 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Jerry de Cloe

Penningmeester

 • Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
 • Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.
 • De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.
 • Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.
 • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.
 • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.
 • Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de vereniging, alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van leden. 

Tijdsinvestering: 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Nora Westbroek

Kantine zaken

Peter den Boer

FACILITAIRE ZAKEN

 • Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is. Behandelen van ingekomen stukken.
 • De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
 • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
 • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur. Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van
 • Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Commissies

Wedstrijd secretariaat

Jerry de Cloe

Honkbal senioren

Nora Westbroek

jeugd

Deka Martis

Softbal senioren

 • Verantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren en het coördineren van de indeling van de teams en het tijdig inschrijven van de teams bij de KNBSB.
 • Publicatie, zowel intern als extern, van de door de KNBSB vastgestelde wedstrijden.
 • Uitvoeren van besluiten van de KNBSB en verantwoordelijk voor de correspondentie van de competitiewedstrijden.
 • Zorg dragen voor de planning van alle wedstrijden en toernooien en verantwoordelijk voor de veldindeling van wedstrijden op eigen terrein.
 • Het doorgeven van alle wedstrijd- en trainingsinformatie aan de trainers en leiders.
 • Het tijdig doorgeven van afgelastingen aan trainers, leiders, scheidsrechters en de tegenpartij in overleg en samenwerking met de consul.
 • In samenwerking met de trainers het trainingsschema samenstellen.
 • Het organiseren van oefenwedstrijden en treedt coördinerend op bij toernooien.
 • Toezien op de verplichtingen van de vereniging inzake strafzaken.

Ledenadministratie

- -

Ledenadministrateur

 • Bewaakt de ledenadministratie van de vereniging.
 • Voert aanmeldingen, wijzigingen, overschrijvingen en afmeldingen door in Sportlink Club.

Technische Commissie

Aldrin Martis

Honkbal Coördinator

Aldrich Guzman

jeugd coördinator

Aubrey Martina

softbal coördinator

Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid.

 • Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd.
 • Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren.
 • Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie.
 • Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.
 • Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie (bij gelijke belangen is een combinatie van meer categorieën wenselijk).
 • Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen).
 • Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen.
 • Bezoekt vergaderingen KNBSB betreffende competitiezaken. Bij voorkeur met wedstrijd secretaris.
 • Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten.
 • Verantwoordelijk voor medisch / preventiebeleid.
 • (Stimuleert eventueel) Organiseert ouderavonden (op technisch gebied) voor alle jeugdgroepen.

Kleding Commissie

inkoop-verkoop

Het beheer en onderhoud van Euro Stars uniform kleding.

 • Voorraad Euro Stars kleding beheren.
 • Zorg dragen voor uniformiteit teams.
 • Rugnummer registratie beheren.
 • Registratie uitgifte en contract beheer heren 1 en dames 1 kleding.
 • Verkoop kleding voor overige leden.
 • Eventueel Euro Stars merchandise beheren en verkopen.
 • Promotie in overleg met PR en communicatie.
 • Inkoop gaat altijd in overleg met penningmeester, eventuele wijzigingen en uitbreiding assortiment dient goedgekeurd te worden door bestuur.

Materiaal beheer

Peter den Boer

beheer-reparatie

Het onderhouden en uitgeven van materialen.

 • Uitgeven en registreren van materiaal aan de teams. Te denken aan knuppels, ballen, helmen en catcher materiaal.
 • Onderhoud plegen aan voorraad materiaal, zodat deze langer gebruikt kan worden.
 • Eventueel onderhoud aan persoonlijk materiaal ondersteunen tegen kleine vergoeding gebruikt materiaal, te denken aan veters en grips.
 • Contract beheer uitgifte materiaal teams.

Evenementen Commissie

Eliza van 't Zelfde

commissie voorzitter

Vacature

commissie lid

Organisatie van interne nevenactiviteiten (en financiële acties) voor de leden met als doel de leden op andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen en/of financiële middelen te verwerven.

 • Geeft schema´s vroegtijdig door aan de diverse belanghebbenden.
 • Coördineert de evenementen als genoemd onder het hoofdstuk sportieve recreatie, zoals de koekactie, grote verloting, verloting bij thuiswedstrijden en interne activiteiten (spelletjes en film avonden)

Veld Commissie

Rens Koorn

veldploeg

Ed van Keulen

veldploeg

Het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de velden en de accommodatie.

 • Beheer en onderhoud van het sportcomplex in samenwerking met gemeentewerken en/of andere instanties die betrokken zijn bij het onderhoud van de accommodatie. Opzetten van een onderhoudsschema voor zowel groot als klein onderhoud van de accommodatie.
 • Zorg dragen voor het speelklaar maken en houden van honk- en softbalvelden.  

Kantine beheer

Nora Westbroek

commissie lid

 • Het clubhuis van de vereniging beheren en exploiteren en het scholen van barvrijwilligers.
 • Vaststellen van het assortiment, dat past bij het ledenbestand van de vereniging, alsmede de te hanteren tarieven en de openings- en sluitingstijden.
 • Zorg dragen dat het clubhuis in goede staat van onderhoud is en blijft.
 • Bijdragen aan een goed verloop van diverse activiteiten die in het clubhuis plaatsvinden. De zorg voor het steeds over voldoende gekwalificeerde vrijwilligers kunnen beschikken voor de bar- en schoonmaakdiensten.
 • Er op toezien dat de hygiënecode en de drank- en horecawet in acht wordt genomen en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een goede en correcte exploitatie van het clubhuis.

PR en Communicatie

Bianca Egelmeers

Website-thuishonk-social media

Zorg dragen voor een – zowel inhoudelijk als uiterlijk – kwalitatief goed clubblad / website / social media.

 • Stimuleren van de leden tot het aanleveren van kopij.
 • Samenstelling van de inhoud.
 • De technische verwerking en realisering.
 • Zorg voor de te gebruiken apparatuur.
 • In voldoende mate beschikbaar hebben van voldoende materialen.

Vacatures

Hieronder vind je een beschrijving van onze openstaande vacatures en een geschatte tijdsinvestering.

Heb je interesse of aanvullende vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 • Pupillen = ontwikkeling bij het slaan, gooien en vangen van de bal. Geen uitgebreide uitleg, maar laten ervaren, laten zien en laten voelen staat centraal bij het trainen van deze leeftijdsgroep;
 • Aspiranten = vaardigheden oefenen en oplossingen ontdekken in spelsituaties. Tactiek leren die gebruikt kan worden tijdens een wedstrijd;
 • Junioren = er voor zorgen dat de jongeren enthousiast worden en blijven voor honk- of softbal, door onder andere het geven van aantrekkelijke trainingen. De trainer heeft een technische en opvoedkundige taak.

De jeugd en hoogste senioren teams trainen 2 keer per week. Recreatieteams kunnen kiezen om 1 keer per week te trainen.

 • De trainer/coach selecteert in overleg met de technische commissie de spelers.
 • Stelt in samenspraak met de wedstrijdsecretaris het trainingsschema samen.
 • Zorgt voor discipline en naleving van de normen en waarden van de vereniging.
 • Begeleidt en coacht het team bij wedstrijden.
 • Neemt deel aan het trainersoverleg.
 • Is bereid om, indien nodig, deel te nemen aan de door hem/haar aangeboden opleidingen. Dit in overleg met de technische commissie.
 • Legt verantwoording af aan de technische commissie.
 • Is verantwoordelijk voor de door zijn/haar team gebruikte materialen.

Tijdsinvestering: 10 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Gezien de vele jeugd teams (maar liefst 8) bij Euro Stars zijn wij hard op zoek naar mensen die het leuk vinden om een wedstrijd te (gaan) leiden en zo meer betrokken zijn met het spel Honkbal en/of Softbal! 

Om je hier voor op te geven is het niet verplicht om al ervaring te hebben met scheidsen. Maar ook als je wel al ervaring hebt, kun je je aanmelden bij Jeffrey Klink Logeman. Jeffrey zal regelmatig een avond gaan organiseren met de scheidsrechters en je gaan begeleiden in de spelregels (via tips-and-tricks) tot en met je eerste wedstrijden achter de plaat. Je staat er dus zeker niet alleen voor. Daarbij zijn de spelregels niet eens bij alle jeugd wedstrijden van toepassing. Heb jij het dus altijd al interessant gevonden om te (gaan) scheidsen? Of wil je meer weten hierover en wat het precies in houdt? Neem dan gerust contact op met Jeffrey (06 – 24 71 17 12)

X