Bestuur en commissies

Maak kennis met de leden van ons bestuur en de commissies.

Bestuur

Meral
Euser

Voorzitter

 • Leiding geven aan en toezicht houden op verenigingsleven.
 • Zorg dragen voor de naleving van de statuten, huishoudelijk reglement en de voorschriften van de KNBSB en dergelijke.
 • Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur en aansturing van commissies.
 • Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies.
 • Laat zich periodiek informeren door de commissies.
 • Officieel woordvoerder van de vereniging.
 • Contactpersoon naar gemeentelijke instanties.
 • KNBSB vergadering bijwonen.
 • In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

Jerry
de Cloe

Penningmeester

 • Beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
 • Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.
 • De administratie van alle inkomsten en uitgaven.
 • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.
 • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.
 • Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de vereniging, alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van leden. 

Peter
den Boer

SECRETARIS

 • Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen dragen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 • De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
 • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de ALV- en bestuursvergaderingen.
 • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur. Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven volgens voorschriften. 
 • Mede zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

Nora Westbroek

ALGEMEEN LID

Algemeen bestuurslid

 • Vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.
 • Coördineert de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging en is als zodanig eindverantwoordelijk. Hij/zij onderhoudt hiervoor de nodige contacten met coördinatoren van de diverse commissies.
 • Levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het hoofdbestuur.
 
Is naast haar functie als algemeen bestuurslid onder andere verantwoordelijk voor het beheer van de kantine.

  Aubrey Martina

  ALGEMEEN LID

  Algemeen bestuurslid

  • Vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.
  • Coördineert de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging en is als zodanig eindverantwoordelijk. Hij/zij onderhoudt hiervoor de nodige contacten met coördinatoren van de diverse commissies.
  • Levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het hoofdbestuur.
   
  Is naast zijn functie als algemeen bestuurslid onder andere ook coördinator van de softbal teams.

   Commissies

   Wedstrijd secretariaat

   Nora Westbroek

   jeugd

   Jerry de Cloe

   Honkbal (sr)

   Deka Martis

   Softbal (sr)

   Hoofdtaken zijn:

   • Verantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren, coördineren van de indeling van de teams en het tijdig inschrijven van de teams bij de KNBSB.
   • Uitvoeren van besluiten van de KNBSB en verantwoordelijk voor de correspondentie van de competitiewedstrijden.
   • Zorg dragen voor de planning van alle (oefen) wedstrijden en toernooien en verantwoordelijk voor de veldindeling van wedstrijden op eigen terrein.
   • Het doorgeven van alle wedstrijd- en trainingsinformatie aan de trainers en leiders.
   • Het tijdig doorgeven van afgelastingen aan trainers, leiders, scheidsrechters en de tegenpartij (in overleg en samenwerking).
   • Toezien op de verplichtingen van de vereniging inzake strafzaken.

   Technische Commissie

   *

   jeugd
   coördinator

   *

   junioren
   coördinator

   Aldrin Martis

   Honkbal
   Coördinator

   Aubrey Martina

   softbal
   coördinator

   Hoofdtaken zijn:
   • Begeleiden van de junioren voor een goede overgang naar de senioren. Dit zorgt voor een goede toestroom van spelers naar de hogere klassen bij de vereniging. 
   • Stellen samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie en houden regelmatig overleg.
   • Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie.
   • Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen.
   • Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten en voor het medisch / preventiebeleid.

   Veld Commissie

   Rens Koorn

   veld beheer

   Ed van Keulen

   veld beheer

   Het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de velden en de accommodatie.

   • Beheer en onderhoud van het sportcomplex in samenwerking met gemeentewerken en/of andere instanties die betrokken zijn bij het onderhoud van de accommodatie.
   • Opzetten van een onderhoudsschema voor zowel groot als klein onderhoud van de accommodatie.
   • Zorg dragen voor het speelklaar maken en behouden van honk- en softbalvelden.  

   Overige taken / functies

   Vertrouwenspersonen

   Nora Westbroek

   jeugd

   Aldrin Martis

   Honkbal (sr)

   Aubrey Martin

   Softbal (sr)

   Een veilige omgeving hoort overal vanzelfsprekend te zijn, ook in de sportwereld. Daarom is preventie en het voeren van beleid cruciaal.

   • Bij Euro Stars zijn een aantal personen als vertrouwenscontactpersoon aangewezen. Zij spelen een enorm belangrijke rol in het stimuleren van een veilige sportcultuur en dienen, naast de coaches, als een luisterend oor voor een ieder die daar behoefte aan heeft. 
   • Binnen Euro Stars vragen wij van zowel de spelers als ouders/begeleiders om eerst met de coach(es) in gesprek te gaan. Zij zijn vaak de persoon waarbij iedereen het meeste mee in contact komt en kunnen een hele belangrijke rol spelen in het begeleiden. Echter is het begrijpelijk dat dit niet in iedere situatie passend is voor de persoon die graag in een vertrouwelijk gesprek wil gaan. Dit kan zijn om persoonlijke redenen, denk aan bijvoorbeeld een dame die niet ieder onderwerp wil bespreken met een man en vice versa. Op het moment dat men in gesprek is gegaan met de coach maar je komt er samen niet in uit dan biedt Euro Stars de mogelijkheid om op dat moment de vertrouwenspersoon erbij te betrekken. Zij dienen als een neutrale partij en zullen ten alle tijden zijn/haar best doen om er alsnog samen in uit te komen. Wanneer dit niet het geval mocht zijn (wat wij als vereniging uiteraard niet hopen) is het aan de vertrouwenspersoon om de kwestie voor te leggen aan het bestuur van Euro Stars.

   Samen willen we werken aan een veilige sport omgeving!

   Leden administratie

   Linda Janssen i.o.m. Jerry de Cloe

   Leden administrateur

   • Bewaakt de ledenadministratie van de vereniging.
   • Voert aanmeldingen, wijzigingen, overschrijvingen en afmeldingen door in Sportlink Club.

   Accommodatie beheer

   Peter den Boer

   materiaal beheer

   Het onderhouden en uitgeven van materialen.

   • Uitgeven en registreren van materiaal aan de teams. Te denken aan knuppels, ballen, helmen en catcher materiaal.
   • Onderhoud plegen aan voorraad materiaal voor langere levensduur.
   • Eventueel ondersteuning bij onderhoud aan persoonlijk materiaal.
   • Contract beheer uitgifte materiaal teams.

   Nora Westbroek

   kantine beheer

   Het clubhuis van de vereniging beheren, onderhouden en exploiteren.

   • Vaststellen van het assortiment, alsmede de te hanteren tarieven en de openings- en sluitingstijden.
   • Bijdragen aan goed verloop van activiteiten die in het clubhuis plaatsvinden. 
   • Er op toezien dat de hygiënecode en de drank- en horecawet in acht wordt genomen.

   Evenementen Commissie

   Linda Janssen, Lydia Hofstee & Gwen Terli

   activiteiten & evenementen

   Organisatie van interne nevenactiviteiten voor de leden met als doel de leden op andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen en/of financiële middelen te verwerven d.m.v. onder andere acties.

   • Geeft schema´s vroegtijdig door aan de diverse belanghebbenden
   • Verantwoordelijk voor het in gang zetten van interne en externe communicatie, in samenspraak met PR & Communicatie, rondom de activiteit / evenement
   • Coördineert de evenementen als genoemd onder het hoofdstuk sportieve recreatie, zoals de koekactie, grote verloting, verloting bij thuiswedstrijden en interne activiteiten (spelletjes en film avonden)

   PR en Communicatie

   Bianca Egelmeers

   Website-thuishonk-social media

   Zorg dragen voor een – zowel inhoudelijk als uiterlijk – kwalitatief goed clubblad / website / social media.

   • Stimuleren van de leden tot het aanleveren van content.
   • Samenstelling van de inhoud.
   • De technische verwerking en realisering.

   Vacatures

   Hieronder vind je een beschrijving van onze openstaande vacatures en een geschatte tijdsinvestering.

   Heb je interesse of aanvullende vragen, neem dan gerust contact met ons op.

   • Pupillen = ontwikkeling bij het slaan, gooien en vangen van de bal. Geen uitgebreide uitleg, maar laten ervaren, laten zien en laten voelen staat centraal bij het trainen van deze leeftijdsgroep;
   • Aspiranten = vaardigheden oefenen en oplossingen ontdekken in spelsituaties. Tactiek leren die gebruikt kan worden tijdens een wedstrijd;
   • Junioren = er voor zorgen dat de jongeren enthousiast worden en blijven voor honk- of softbal, door onder andere het geven van aantrekkelijke trainingen. De trainer heeft een technische en opvoedkundige taak.

   De jeugd en hoogste senioren teams trainen 2 keer per week. Recreatieteams kunnen kiezen om 1 keer per week te trainen.

   • De trainer/coach selecteert in overleg met de technische commissie de spelers.
   • Stelt in samenspraak met de wedstrijdsecretaris het trainingsschema samen.
   • Zorgt voor discipline en naleving van de normen en waarden van de vereniging.
   • Begeleidt en coacht het team bij wedstrijden.
   • Neemt deel aan het trainersoverleg.
   • Is bereid om, indien nodig, deel te nemen aan de door hem/haar aangeboden opleidingen. Dit in overleg met de technische commissie.
   • Legt verantwoording af aan de technische commissie.
   • Is verantwoordelijk voor de door zijn/haar team gebruikte materialen.

   Tijdsinvestering: 10 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

   Gezien de vele jeugd teams (maar liefst 8) bij Euro Stars zijn wij hard op zoek naar mensen die het leuk vinden om een wedstrijd te (gaan) leiden en zo meer betrokken zijn met het spel Honkbal en/of Softbal! 

   Om je hier voor op te geven is het niet verplicht om al ervaring te hebben met scheidsen. Maar ook als je wel al ervaring hebt, kun je je aanmelden bij Jeffrey Klink Logeman. Jeffrey zal regelmatig een avond gaan organiseren met de scheidsrechters en je gaan begeleiden in de spelregels (via tips-and-tricks) tot en met je eerste wedstrijden achter de plaat. Je staat er dus zeker niet alleen voor. Daarbij zijn de spelregels niet eens bij alle jeugd wedstrijden van toepassing. Heb jij het dus altijd al interessant gevonden om te (gaan) scheidsen? Of wil je meer weten hierover en wat het precies in houdt? Neem dan gerust contact op met Jeffrey (06 – 24 71 17 12)

   X